فارسی / English

آگهی مناقصه ” ساخت و اجرای نمگیر دوم پروسس واحد گوهر ” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

آگهی مناقصه ” ساخت و اجرای نمگیر دوم پروسس واحد گوهر ” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

آگهی مناقصه ” ساخت و اجرای نمگیر دوم پروسس واحد گوهر ” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

پیش نویس قرارداد
دعوت نامه
مشخصات فنی