فارسی / English

مناقصه احداث جاده های شمال غرب و جنوب سایت

مناقصه احداث جاده های شمال غرب و جنوب سایت

مناقصه اجرای جاده و محوطه سازی شمال غرب و جنوب سایت شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

اسناد فنی جاده شمال سایت
اسناد فنی جاده جنوب سایت
اسناد مناقصه