فارسی / English

آگهی مناقصه ” دمونتاژ و مونتاژ دکل و اتصال خط 400 کیلو ولت ورودی به پست برق داخل شرکت ” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

آگهی مناقصه ” دمونتاژ و مونتاژ دکل و اتصال خط 400 کیلو ولت ورودی به پست برق داخل شرکت ” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

آگهی مناقصه ” دمونتاژ و مونتاژ دکل و اتصال خط 400 کیلو ولت ورودی به پست برق داخل شرکت ” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

 

این مناقصه تا روز دوشنبه مورخ 99/10/22 تمدید گردید.

پیش بینی هزینه بهای دمونتاژ در قیمت پیشنهادی الزامی می باشد.

اسناد مناقصه
پیش نویس قرارداد