فارسی / English

نوآوری

موضوعتاریخ فراخوانوضعیتتوضیحاتچکیده
استقرار نظام نوآوری1403/02/01دریافت پروپوزال
رصد تحولات فناوری در آینده1403/02/01دریافت پروپوزال