فارسی / English

آگهی مناقصه احداث ساختمان کارت زنی کارکنان

آگهی مناقصه احداث ساختمان کارت زنی کارکنان

این مناقصه تا تاریخ 08 / 03 / 1403 تمدید گردید.

دانلود اسناد مناقصه