فارسی / English

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر موفق به کسب گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه شد

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر موفق به کسب گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه شد

آنچه توانسته ایم، لطف خدا بوده است

 

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهز موفق به کسب گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر؛ با همت و تلاش پرسنل و مدیریت مبتنی بر تفکر سیستمی مدیرعامل؛ برگ زرین دیگری بر افتخارات شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر افزوده شد. 

در این راستا، شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر پس از طی چهار روز فرایند ممیزی توسط ممیزان بین المللی شرکت IMQ ایتالیا، موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه شامل استانداردهای ISO9001 ، ISO14001 وISO45001 گردید که افتخاری غرورآفرین و تلاشی در سطح بین المللی محسوب می گردد.

این مهم با تلاش دوساله پرسنل فعال در بخش های مختلف شرکت، به ویژه مدیریت سیستم ها و برنامه ریزی و مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست محقق شد تا برگ زرینی باشد در دفتر افتخارات و توانمندی های ملی و بین المللی این شرکت. مدیرعامل؛ مدیران و پرسنل توانمند و خستگی ناپذیر شرکت توسعه آهن و فولاد سیرجان مجدانه به دنبال کسب موفقیت هایی از این دست در آینده ای نه چندان دور خواهند بود.