فارسی / English

آگهی مزایده ” یک دستگاه قوطی ساز ، با قابلیت استفاده در صنایع غذایی ، آهن و فولاد و …”

آگهی مزایده ” یک دستگاه قوطی ساز ، با قابلیت استفاده در صنایع غذایی ، آهن و فولاد و …”

آگهی مزایده” یک دستگاه قوطی ساز ، با قابلیت استفاده در صنایع غذایی ، آهن و فولاد و …” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

 

اسناد مزایده