فارسی / English

آگهی مزایده ” آهن ضایعاتی ” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

آگهی مزایده ” آهن ضایعاتی ” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

آگهی مزايده” ضايعات آهن” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

پیش نویس قرارداد
شرایط عمومی