فارسی / English

آگهی مزایده ” تخته جامبوبگ دو لایه نایلون ” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

آگهی مزایده ” تخته جامبوبگ دو لایه نایلون ” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

آگهی مزایده ” تخته جامبوبگ دو لایه نایلون ” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

آگهی مزایده
پیش نویس قرارداد
شرایط عمومی مزایده