فارسی / English

آگهی مناقصه “ساختمان اداری شرکت” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

آگهی مناقصه “ساختمان اداری شرکت” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

آگهی مناقصه “ساختمان اداری شرکت” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

ارزيابي كيفي مناقصه
تابلو برق و براورد ريزمتره برق
جداول محاسبات،وندورليست و ريزمتره و غيره
دعوت نامه و دستور العمل
مشخصات فنی
نقشه های عمرانی برق مکانیک