فارسی / English

آگهی مناقصه ” تامین ، اجرا ، تست و تحویل سیستم روشنایی خیابان های ورودی تا محوطه مهمانسرا “

آگهی مناقصه ” تامین ، اجرا ، تست و تحویل سیستم روشنایی خیابان های ورودی تا محوطه مهمانسرا “

آگهی مناقصه ” تامین ، اجرا ، تست و تحویل سیستم روشنایی خیابان های ورودی تا محوطه مهمانسرا ” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

vendor list
نقشه ها
اسناد مناقصه
ابنبه تاسیسات برقی
اسناد فنی تکمیلی