فارسی / English

آگهی مناقصه تامین و اجرای پوشش ضدحریق کابل ها و سینی کابل های کارخانه گوهر و کوثر

آگهی مناقصه تامین و اجرای پوشش ضدحریق کابل ها و سینی کابل های کارخانه گوهر و کوثر

آگهی مناقصه ” تامین و اجرای پوشش ضدحریق کابل ها و سینی کابل های کارخانه گوهر و کوثر” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

اسناد مناقصه