فارسی / English

مناقصه انتقال آهک شرکت توسعه آن و فولاد گل گهر

مناقصه انتقال آهک شرکت توسعه آن و فولاد گل گهر

آگهی مناقصه طراحی، تامین، ساخت، نصب و راه اندازی تجهیزات انتقال آهک شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

اسناد مناقصه