فارسی / English

آگهی تجدید مناقصه طراحی ، تامین ، ساخت ، نصب و راه اندازی جهیزات انتقال آهک

آگهی تجدید مناقصه طراحی ، تامین ، ساخت ، نصب و راه اندازی جهیزات انتقال آهک

آگهی تجدید مناقصه ” طراحی ، تامین ، ساخت ، نصب و راه اندازی تجهیزات انتقال آهک” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

 

اسناد مناقصه