فارسی / English

آگهی مناقصه “تامین و اجرای آبیاری قطره ای فضای سبز ” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

آگهی مناقصه “تامین و اجرای آبیاری قطره ای فضای سبز ” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

آگهی مناقصه ” تامین و اجرای آبیاری قطره ای فضای سبز ” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

اسناد فنی
اسناد مناقصه