فارسی / English

آگهی مناقصه ” مدیریت پیمان(MC) پروژه ساختمان اداری” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

آگهی مناقصه ” مدیریت پیمان(MC) پروژه ساختمان اداری” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

آگهی مناقصه ” مدیریت پیمان(MC) پروژه ساختمان اداری” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

 

اسناد مناقصه
اسناد فنی