فارسی / English

آگهی مناقصه ” ساخت و تامین تابلو های برق ساختمان اداری “

آگهی مناقصه ” ساخت و تامین تابلو های برق ساختمان اداری “

آگهی مناقصه ” ساخت و تامین تابلو های برق ساختمان اداری ”  شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

 

اسناد مناقصه
Vendor Correction List