فارسی / English

آگهی مناقصه “اجراي تونل برق واحد احيا”

آگهی مناقصه “اجراي تونل برق واحد احيا”

آگهی مناقصه “اجراي تونل برق واحد احيا” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

اسناد مناقصه
اسناد فنی