فارسی / English

آگهی مناقصه ” تامين كابل هاي واحد احيا”

آگهی مناقصه ” تامين كابل هاي واحد احيا”

آگهی مناقصه ” تامين كابل هاي واحد احيا” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

اسناد مناقصه
اطلاعات فنی تکمیلی
اصلاحیه نهایی