فارسی / English

مناقصه “تامین ماشین آلات سنگین داخل سایت و حمل کامیونی گندله” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

مناقصه “تامین ماشین آلات سنگین داخل سایت و حمل کامیونی گندله” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

آگهی مناقصه ” تامین ماشین آلات سنگین داخل سایت و حمل کامیونی گندله” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

اسناد مناقصه