فارسی / English

“سرویس و نگهداری، تعميرات، شارژ و تست، راهبری، اصلاح و بهسازی سیستم های اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک، سيستم رینگ آب آتش نشانی و کپسول های اطفاء حریق دستی و سیستم پایش آنلاین مرکزی مربوطه در کارخانجات احیاء مگامدول گوهر و کوثر “

“سرویس و نگهداری، تعميرات، شارژ و تست، راهبری، اصلاح و بهسازی سیستم های اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک، سيستم رینگ آب آتش نشانی و کپسول های اطفاء حریق دستی و سیستم پایش آنلاین مرکزی مربوطه در کارخانجات احیاء مگامدول گوهر و کوثر “

آگهی مناقصه “سرویس و نگهداری، تعميرات، شارژ و تست، راهبری، اصلاح و بهسازی سیستم های اعلام و اطفاء حریق  اتوماتیک، سيستم رینگ آب آتش نشانی و کپسول های اطفاء حریق دستی و سیستم پایش آنلاین مرکزی مربوطه در کارخانجات احیاء مگامدول گوهر و کوثر ” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

به اطلاع کلیه شرکت های متقاضی حضور در این مناقصه می رساند مطابق با اسناد مناقصه بازدید و حضور در سایت به منظور شرکت در جلسه توجیهی فنی قبل از ارسال پاکات الزامی می باشد و تصویر صورت جلسه این جلسه بایستی در پاکت فنی ارائه گردد. در صورت عدم حضور در جلسه توجیهی و عدم وجود صورتجلسه مذکور در پاکت فنی (پاکت ب) پاکت پیشنهاد مالی (پاکت ج) بازگشایی نخواهد شد.

اسناد مناقصه