فارسی / English

آگهی مناقصه ” دمونتاژ آسانسور موجود و تامین و نصب آسانسور جدید واحد کوثر”

آگهی مناقصه ” دمونتاژ آسانسور موجود و تامین و نصب آسانسور جدید واحد کوثر”

آگهی مناقصه ” دمونتاژ آسانسور موجود و تامین و نصب آسانسور جدید واحد کوثر”  شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

اسناد مناقصه
مدارک فنی