فارسی / English

آگهی مناقصه تامین و اجرای آبیاری قطره ای فضای سبز شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر

آگهی مناقصه تامین و اجرای آبیاری قطره ای فضای سبز شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر

آگهی مناقصه ” تامین و اجرای ابیاری قطره ای فضای سبز” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

اسناد مناقصه
اصلاحات فنی