فارسی / English

مناقصه ایاب و ذهاب توسط خودروهای سبک شرکت

مناقصه ایاب و ذهاب توسط خودروهای سبک شرکت

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر در نظر دارد ” ایاب و ذهاب توسط خودروهای سبک شرکت” را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

اسناد مناقصه