فارسی / English

مناقصه تامین دو دستگاه الکتروپمپ حوضچه پساب شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

مناقصه تامین دو دستگاه الکتروپمپ حوضچه پساب شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

تامین دو دستگاه الکتروپمپ حوضچه پساب شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

اسناد مناقصه