فارسی / English

اهمیت تحقیق و توسعه

اهمیت تحقیق و توسعه

R&D مخفف Research and Development که به معنی تحقیق و توسعه می باشد نقش بسیار مهمی در موفقیت کاری دارد و به استقامت کسب و کار کمک می کند. تحقیق و توسعه، کشف دانش جدید درباره محصولات، فرآیندها و خدمات و بکارگیری دانش برای ایجاد محصولات، فرآیندها و خدمات جدید و توسعه یافته است که نیازهای بازار را پوشش دهی می نماید.

تحقیق و توسعه تاثیر مستقیمی بر نوآوری، بهره وری، کیفیت، سطح استاندارد زندگی، سهم بازار و نیز دیگر عواملی که در افزایش توان رقابتی سازمانها موثر هستند، دارد.

واحد تحقیق و توسعه قلب یک شرکت یا سازمان است و نقش آن تغذیه تکنولوژیکی شرکت در همگامی با روند پیشرفت علم و دانش و خواسته های مدیریت است. واحدهای تحقیق و توسعه باید جستجوگر تکنولوژی و نوآوری باشند. حدود سالهای 1960 بود که برای نخستین بار واحد تحقیق و توسعه به شکل جدی و رسمی در چارت سازمانی برخی شرکت ها مشاهده شد.