فارسی / English

روز: دی ۵, ۱۴۰۱

بهرام کلانتری، رئیس ایمنی فنی و فرآیند شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

فعاليت ها و حركات سازمان يافته انسان هميشه با فرصت و زمان كافي و مطابق روال عادي به انجام نمي رسد و گاهي بدون آمادگي قبلي و شناخت ،‌ شرايطي پيش مي آيد كه برنامه هاي از پيش طرح شده كارايي خود را از دست مي دهد و اقدامات ديگري ضرورت مي يابد. وقايع و حوادث غير منتظره انسان ها و گروه ها را از مسير اصلي خارج كرده و مشكلاتي به وجود مي آورند كه انسان هيچ چاره اي جز به هم زدن برنامة اصلي و اقدام عاجل و فوري ندارد.  دركلية فعاليت هاي سازمان يافته انسان ، پيش بيني هايي براي حوادث و وقايع نامطلوب به عمل مي آيد ، كه لازمة آن برنامه ريزي ، سازماندهي ، سرمايه گذاري و تجهيز است.    گاهي ابعاد اتفاقات طوري است كه پيش بيني هاي قبلي توان جواب گويي را ندارند ، لذا در اين موارد مديريت خاصي لازم است كه اصطلاحاً  ” مديريت بحران ” ناميده مي شود . سوانح و بحران ها اغلب ناگهاني مي باشند و در صورت تدريجي بودن نيز به بشر فرصت كافي نداده و ضايعات ، خسارات و تخريب هاي شديد محيطي را به دنبال مي آورند . اولين اقدام انسان در برخورد با بحران ها و سوانح ، عبارت است از نجات وكاهش اثرات واقعه كه با وجود زمان بسيار كم نياز به واكنش سريع دارد . واكنش سريع كه بخش بسيار مهم مديريت بحران را تشكيل مي دهد ، شامل : شناسايي ، ارزشيابي ، تصميم گيري و اقدامات اضطراري موقت مي باشد كه تمام مراحل اين واكنش در زمان بسيار كوتاه حتي گاهي در حد چند ساعت صورت مي گيرد (( البته به شرطي كه قبلاً در مورد تأمين نيروي انساني ، تداركات و تجهيزات پيش بيني شده باشد )) چهار اصل مدیریت بحران شامل: 1- پيش بيني و آمادگي برخورد …