فارسی / English

روز: اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۹

حمل کامیونی گندله به سایت شرکت

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر در نظر دارد ” حمل کامیونی گندله به سایت شرکت” را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. اسناد مناقصه دانلود