فارسی / English

گزارش تصویری مانور عملیاتی مدیریت بحران و تریاژ در واحد اکسیژن پلنت شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

گزارش تصویری مانور عملیاتی مدیریت بحران و تریاژ در واحد اکسیژن پلنت شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر