فارسی / English

مناقصه “سيستم تصفيه آب (RO ) مگا مدولهاي آهن اسفنجي كوثر و طوبي”

مناقصه “سيستم تصفيه آب (RO ) مگا مدولهاي آهن اسفنجي كوثر و طوبي”

آگهی مناقصه ” سيستم  تصفيه آب (RO ) مگا مدولهاي آهن اسفنجي كوثر و طوبي” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

اسناد مناقصه
مدارک فنی
مدارک فنی تکمیلی
پرسش و پاسخ
اطلاعیه بازدید