فارسی / English

مناقصه سامانه نظارت تصویری

مناقصه سامانه نظارت تصویری

شرکت توسعه آهن و فولاد سیرجان در نظر دارد پروژه سامانه نظارت تصویری خود را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شرکت هایی که شرایط شرکت در این مناقصه را دارند با دانلود اسناد زیر می توانند در این مناقصه شرکت نمایند.