فارسی / English

تمدید زمان مناقصه زیرسازی راه آهن

تمدید زمان مناقصه زیرسازی راه آهن

مناقصه “زیرساخت انشعاب ریلی ، جاده های دسترسی و سکوی بارگیری آهن اسفنجی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ” تا تاریخ 1398/10/02 تمدید گردید.
خاطرنشان می گردد تاریخ فوق به هیچ عنوان قابل تمدید مجدد نمی باشد.

شرکت توسعه آهن و فولاد سیرجان در نظر دارد پروژه زیرسازی راه آهن خود را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شرکت هایی که شرایط شرکت در این مناقصه را دارند با دانلود اسناد زیر می توانند در این مناقصه شرکت نمایند.