فارسی / English

مناقصه روشنایی محوطه دپو گندله و آهن اسفنجی

مناقصه روشنایی محوطه دپو گندله و آهن اسفنجی

تامین، اجرا، تست و تحویل سیستم روشنایی محوطه دپو گندله و آهن اسفنجی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

 

مدارک و ضمایم فنی و عمومی
دعوت نامه و دستورالعمل و پیش نویس اسناد