فارسی / English

معاونین و مدیران

Assitants and managers

مجتبی جواهری

معاون مهندسی و وتوسعه

۰۳۴-۳۱۲۹-۴۳۰۰

میثم جواهری

مدیر پروژه فولادسازی

۰۳۴-۳۱۲۹-۴۳۰۰

مهدی رادمهر

مدیر تکنولوژی و توسعه محصول

۰۳۴-۳۱۲۹-۱۴۱۱

مهدی رادمهر

مدیر تکنولوژی و توسعه محصول

۰۳۴-۳۱۲۹-۱۴۱۱

رضا روح الامینی

مدیر امور مهندسی

۰۳۴-۳۱۲۹-۴۳۰۰

حامد صفی پور

مدیر انرژی

۰۳۴-۳۱۲۹-۴۳۲۰

حامد صفی پور

مدیر انرژی

۰۳۴-۳۱۲۹-۴۳۲۰

مصطفی خوشبخت

مدیر پروژه احیاء 3

۰۳۴-۳۱۲۹-4350

علی محمودآبادی

مدیر اجرایی فولادسازی

۰۳۴-۳۱۲۹-4360

علی محمودآبادی

مدیر اجرایی فولادسازی

۰۳۴-۳۱۲۹-4360

رحیم پور حسینعلی

مدیر  عمرانی

۰۳۴-۳۱۲۹-۴۳1۰

هادی پور رمضانی

مدیر پروژه های زیر ساخت و تاسیسات جانبی

034-3129-4312

هادی پور رمضانی

مدیر پروژه های زیر ساخت و تاسیسات جانبی

034-3129-4312

رضا بهاالدینی

مدیر تحقیقات، نوآوری و هوشمند سازی

034-3129-4332