فارسی / English

معاونین و مدیران

Assitants and managers

محمد مسلمی زاده

مدیر منابع انسانی

۰۳۴-۳۱۲۹-۴۴۶۰

احمدعلی عتیقی

مدیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

۰۳۴-۳۱۲۹-۴۴۱۰

احمدعلی عتیقی

مدیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

۰۳۴-۳۱۲۹-۴۴۱۰

بهرام کلانتری

مدیر سلامت، ایمنی و محیط زیست

۰۳۴-۳۱۲۹-۴۴۴۰

اصغر حدیدی

مدیر پشتیبانی و رفاه

۰۳۴-۳۱۲۹-۴۴۳۰

اصغر حدیدی

مدیر پشتیبانی و رفاه

۰۳۴-۳۱۲۹-۴۴۳۰

مصطفی روستا

مدیر سیستم ها و برنامه ریزی

۰۳۴-۳۱۲۹-۴۴۵۰

حمید زیدآبادی نژاد

مدیر تعاونی مسکن کارکنان

 

حمید زیدآبادی نژاد

مدیر تعاونی مسکن کارکنان