فارسی / English

معاونین و مدیران

Assitants and managers

مهدی فیروزآبادی

معاون بهره برداری و لجستیک

۰۳۴-۳۱۲۹-۴۱۰۰

حمزه ایزدی

مدیر کارخانه احیاء

۰۳۴-۳۱۲۹-۴۱۱۰

علی چنگیزی

مدیر حمل و نقل و انبارها

۰۳۴-۳۱۲۹-۴۱۶۰

علی چنگیزی

مدیر حمل و نقل و انبارها

۰۳۴-۳۱۲۹-۴۱۶۰

ایمان زیدآبادی نژاد

مدیر پشتیبانی فنی تولید و اصلاح خطوط

۰۳۴-۳۱۲۹-۴۱۱۳