فارسی / English

مزايده عمومي فروش (و يا واگذاري از طريق همكاري دو جانبه)تجهيزات كارخانه قوطي سازي

مزايده عمومي فروش (و يا واگذاري از طريق همكاري دو جانبه)تجهيزات كارخانه قوطي سازي

دانلود اسناد مزایده