فارسی / English

مرحله دوم تجدید مزایده فروش حدودا میزان 75هزارتن نرمه گندله

مرحله دوم تجدید مزایده فروش حدودا میزان 75هزارتن نرمه گندله

اطلاعیه ای برای این مزایده موجود نیست

دانلود اسناد مزایده