فارسی / English

مدير ايمني، بهداشت و محيط زيست شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر عنوان کرد

مدير ايمني، بهداشت و محيط زيست شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر عنوان کرد

چشم انداز ما دستيابي به عدم پذيرش

 عملکردهاي غير از سطح آسيب صفر و توسعه فرهنگ HSE است

مرتضي احمدي،  فارغ التحصيل مهندسي ايمني صنعتي 12 سال بطور تخصصي در زمينه HSE و بويژه مهندسي ايمني حريق فعاليت دارد وي که عضو رسمي انجمن حفاظت در برابر حريق آمريکا NFPA و انستيتوي مهندسين حريق انگلستان IFE ميباشد و همچنين مشاور شرکت هاي صنعتي و سازمان هاي ذيربط مختلف همچون فريکو،  توسعه عمران، سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني سيرجان و… بوده وي پيش از  اين نيز بعنوان رئيس ايمني و آتش نشاني شرکت معدني و صنعتي گلگهر فعاليت داشته و در حال حاضر 3 سال است که  در شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر بعنوان مدير ايمني، بهداشت و محيط زيست، فعاليت دارد با وي گفتگويي انجام داديم که در پي ميخوانيد:

 

 چه نگاهي بر شرکت توسعه آهن و فولاد در حوزه ايمني، بهداشت و محيط زيست حاکم است؟

در تمامي سازمانهاي صنعتي امروزي که در يک دنياي حسـاس بـه مسائل اجتماعي و زيست محيطي بسر ميبرنـد، لازم است علاوه بر رضايت مشتريان، بـه سـلامتي و رفـاه کارکنان و همچنين حفاظت از محيط زيسـت اهميـت ويژه اي دهند که در شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر نيز همين رويکرد بطور نظام يافته بسط يافته است. يکي از مهمترين مواردي که شرکت توسعه‌ آهن و فولاد گل‌گهر را بـه سـمت اسـتقرار و بهبـود سيسـتم هـاي ايمنـي،

بهداشت و محيط زيست ترغيب ميکند، بروز انتظارات اساسي از طرف ذينفعان سازمان در حوزه هاي ايمنـي، سلامتي و بخصـوص محـيط زيسـت اسـت. در حال حاضر علاوه بر مسائل قانوني که شرکت ملـزم بـه رعايـــت آن مي‌باشد ،‌مجموعه توسعه‌ آهن و فولاد گل‌گهر از استانداردهايي که در قوانين آمده است، فراتر رفتـه تـا در سطح ملي و بين المللي بـه عنـوان يـک شرکت شاخص در حوزه HSE مطرح شود؛
مصداق اين امر عبارتست از:

* کسب عنوان شرکت منتخب در حوزه بهداشت حرفه‌اي در سال 97 از سوي معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي شهرستان سيرجان( مرکز بهداشت )
* اخذ نشان زرين و درجه 1 ايمني از اداره کل کار استان کرمان از ميان 220 شرکت صنعتي استان کرمان‌.

* اخذ نشان و تنديس دو ستاره تعالي و نبوغ HSE از رويداد ملي تعالي در تهران.

 عـلاوه بـر ايـن کـاهش خطرات زيست محيطـي و ارتقـاي سـلامت و ايمنـي کارکنان، موجب بهبود بهره وري مي‌گردد‌.
به بيان ديگر در شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر در حوزه موضوعات مرتبط با ايمني،  بهداشت و محيط زيست،  رويکردي استراتژيک حاکم است به نحوي که در نهايت در تمامي ارکان سازمان به موارد ذيل دست يابد؛
  ارتقای برند سازمان در حوزهHSE

* ارتقاء ايمني فني و فرآيند

* ارائه محصولات دوستدار محيط زيست

* ارتقاء دانش سازمان درباره خطمشي HSE

* مشارکت کارکنان در زمينه ارتقاء عملکرد ايمني

* آموزش افراد در حفظ و ارتقاء شاخص هاي حوزه HSE


  در رابطه با کشف، ثبت و گزارش اعمال و شرايط ناايمن در شرکت توسعه آهن و فولاد توضيح دهيد و اينکه آيا پيشنهادات اصلاحي براي رفع آن اعلام شده است؟

در زمينه شناسايي، ارزيابي و تحليل اعمال و شرايط ناايمن و ريسک فاکتورهاي HSE در شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر،  مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست شرکت داراي برنامه ريزي منسجم،  مدون و عملياتي در تمامي سطوح سازمان مي‌باشد. 
در همين راستا در شرکت‌، نرم افزار جامع مديريت HSE طراحي و توسعه يافته است که کليه گزارشات و نتايج بازرسي هاي ايمني در دو بخش کارفرمايي و پيمانکاري در آن بطور دقيق و لحظه‌اي ثبت گرديده و به جهت ارائه راهکارهاي اصلاحي مورد تحليل قرار مي‌گيرد‌.
همچنين در راستاي مشارکت کليه کارکنان سازمان،  مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست نسبت به ارائه اپليکيشن اندرويد موبايل جهت ثبت و ارسال اعمال و شرايط ناايمن و شبه حوادث توسط کليه پرسنل اقدام نموده است که اين امر گامي نوين و بديع در اين حوزه در صنايع محسوب مي‌گردد‌.
در نهايت اينکه در حال حاضر کليه ريسک هاي HSE با بروز ترين متدهاي ارزيابي ريسک اعم از PHA‌، JSA,FMEA, HAZOP STUDY در کليه بخش هاي بهره برداري و پروژه مورد ارزيابي قرار گرفته و نسبت به اولويت بندي آنها جهت اصلاحات و کنترل و کاهش سطوح ريسک اقدام گرديده است.
با برنامه ريزي هاي دقيق تيم HSE شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر به لطف خداوند متعال تاکنون اين شرکت علي الرغم ماهيت فرآيندي و پرريسک آن،  هيچگونه حادثه عمده‌اي نداشته است و در زمينه رويدادهاي جزئي در حد کمک هاي اوليه نيز نسبت به صنايع مشابه ملي و بين المللي داراي پايين ترين ميزان بوده است.

 

  چه مشکلاتي در حوزه ترافيک و برق با توجه به توسعه و افزايش توليد و گسترش حمل و نقل و خطرات بالقوه و جدي آن در شرکت توسعه آهن و فولاد وجود دارد؟
در حال حاضر در شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر،  واحد ايمني ترافيک بطور فعال نسبت به کنترل و نظارت بر موارد مرتبط با ماشين آلات حمل و نقل اعم از سبک و سنگين اقدام مي‌نمايد.

در همين راستا،  کليه خودروها و ماشين آلات سبک و سنگين قبل از ورود به سايت شرکت بايستي بازرسي ايمني فني گرديده و در صورت تاييد واحد ايمني ترافيک و دارا بودن کليه گواهينامه هاي ايمني  فني استاندارد،  مجوز ورود و فعاليت ايشان به شرکت، صادر مي‌گردد‌.همچنين بعد از ورود به سايت شرکت نيز بطور مستمر تحت پايش قوانين ايمني ترافيک همچون رعايت حداکثر سرعت مجاز تردد در محوطه سايت قرار دارند و در صورت تخطي نسبت به اعمال جريمه ايمني و لغو مجوز تردد اقدام مي‌گردد و بطور مرتب براي کليه رانندگان دوره هاي آموزشي مرتبط با ايمني ترافيک برگزار و اثربخشي آن مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.
درخصوص موضوعات مرتبط با ايمني برق نيز در سطح شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر علاوه بر برگزاري دوره هاي آموزشي مرتبط،  بطور روتين و منظم بازرسي هاي ايمني برق و سيستم هاي حفاظتي همچون ارتينگ انجام مي‌پذيرد.
در راستاي ارتقاء سطح ايمني در مجاورت کليه تابلو برق هاي سايت،کفپوش هاي عايق برق نصب گرديده و کليه پرسنل مجاز در زمينه امور برق به تجهيزات حفاظت فردي عايق برق مجهز مي‌باشند.

 

  شاخصها و معيارهاي ارزيابي عملکرد پيمانکاران در شرکت توسعه آهن و فولاد به چه شکلي است و آيا تمام استانداردها در اين خصوص رعايت ميشود؟
در اين خصوص در شرکت،دستورالعمل مدون ارزيابي عملکرد HSE پيمانکاران موجود مي‌باشد که بطور  ادواري و روتين و با شاخص هاي استاندارد ملي و بين المللي،  عملکرد ايشان در حوزه HSE مورد سنجش قرار گرفته و براساس نتايج اقدامات آتي برنامه ريزي مي‌گردد.
شاخص هاي مورد ارزيابي کمي بوده و توصيفي از کيفيت HSE هر پيمانکار را ارائه مي‌نمايند. به لطف خداوند متعال و تلاش و پيگيري هاي شبانه روزي تيم HSE تا بدين لحظه کليه نتايج ارزيابي‌ها در هر دو بخش پيمانکاران بهره برداري و پروژه در مقايسه با شاخص هاي استاندارد در شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر مطلوب بوده است و نتايج مربوط به آمار حوادث و شبه حوادث نيز اين امر را تصديق مي‌نمايد.

 

 در بحث آموزش و بازآموزي عمومي و تخصصي چه اقداماتي انجام دادهايد؟

در زمينه ارتقاء دانش و آگاهي رساني به پرسنل،  بر طبق برنامه ريزي آموزشي صورت گرفته بطور روزانه و متناوب در تمامي حوزه هاي کاري پيمانکاران آموزش هاي TBMایمنی برگزار و نتايج ثبت مي‌گردند.  همچنين بسياري از عناوين آموزشي تخصصي نيز توسط اساتيد برجسته و مورد تاييد اداره کار برگزار مي‌گردد‌.

 از آنجا که بيش از 90 درصد آمار حوادث را اعمال و رفتار ناايمن تشکيل ميدهند براي آگاهسازي نيروها و جلوگيري از وقوع حوادث برنامهاي داشته و يا داريد؟

لازم به ذکر است علاوه بر برگزاري دوره هاي آموزشي مرتبط،  مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست شرکت،  نسبت به تدوين و چاپ کتابچه آشنايي با الزامات HSE  سايت احيا مستقيم و فولاد و نيز انواع پمفلت هاي آموزشي اقدام نموده است و در همين راستا برنامه ريزي جهت توليد و ساخت کليپ هاي آموزشي  HSE نيز در سال آتي در دستور کار قرار گرفته است.

 

آيا چشم انداز و برنامه توسعهاي در حوزه ايمني، بهداشت و محيط زيست در شرکت توسعه آهن و فولاد وجود دارد؟

بله، در شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر،  برنامه پنج ساله نقشه راه HSE يا HSE Road Map مدون و به تصويب مديريت ارشد سازمان رسيده است و هم راستا با اين برنامه،  سند ديگري تحت عنوان نقشه ذهن HSE يا HSE Mind Map نيز تدوين گرديده که عملا مسير دستيابي به اهداف پنج ساله مدون نقشه راه HSE مي‌باشد‌.
بر طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته در نقشه راه پنج ساله HSE شرکت،  دستيابي به عدم پذيرش عملکردهاي غير از سطح آسيب صفر  و توسعه فرهنگ HSE و دستيابي به رويکرد فعال HSE مدنظر مي‌باشد که عملا حاکي از افق تعالي سازماني در شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر  مي‌باشد‌.

 چه تعداد آتش نشان در ايستگاه آتشنشاني شرکت فعاليت دارند و آيا از نظر امکانات آتش نشاني مجهز هستيد؟

با توجه به ماهيت فرآيند احيا مستقيم آهن اسفنجي و احتمال بروز حريق هاي فرايندي و ريسک هاي مرتبط با گاز قابل اشتعال و انفجار، شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر داراي يک ايستگاه آتش نشاني و خدمات امداد و نجات تيپ +C مي‌باشد که ايستگاه مذکور داراي 24 نيروي آتش نشان حرفه‌اي و ورزيده بوده که تمامي دوره هاي آموزشي مرتبط را طي نموده‌اند‌.
کليه پرسنل آتش نشان به نوين ترين و بهترين تجهيزات حفاظت فردي آتش نشاني و امدادي مجهز مي‌باشند که قطعا تاثير بسزايي بر کيفيت سرعت عمل و عمليات آنها در شرايط بحراني گرديده است.
همچنين در ايستگاه مذکور دو دستگاه فايرتراک سنگين و دو دستگاه خودروي امدادي و پيشروي آتش نشاني مستقر مي‌باشند‌.
لازم به ذکر است علاوه بر حضور تيم عملياتي آتش نشاني، تمامي نقاط حساس سايت شرکت به سيستم هاي حفاظت در برابر حريق اتوماتيک اعم از اعلام حريق و اطفا حريق و سيستم رينگ آب آتش نشاني مجهز مي‌باشند که بطور 24 ساعته تمامي نقاط را پايش و از بروز حوادث ناگوار پيشگيري و در کنترل عمليات تاثير بسزائي دارند.
بر طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته بطور روتين و شبانه روزي،  تيم اتش نشاني نسبت به برگزاري مانورهاي آموزشي و کارگاه هاي آموزشي متناوب اقدام و در وضعيتي همواره آماده باش و فعال قرار دارد‌.
لازم به ذکر است که کليه موضوعات حوزه آتش نشاني در شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر منطبق با استانداردهاي بين المللي بويژه NFPA مي‌باشند‌.

 چه اقداماتي در حوزه محيط زيست انجام دادهايد؟

شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر در راستاي عمل به الزامات قانوني  و  مسووليت هاي اجتماعي و اعتقاد راسخ به شعار(( توسعه  پايدار در گرو حفاظت از محيط زيست)) اقدامات شايسته‌اي در اين حوزه صورت داده است که برخي از اين اقدامات به شرح ذيل مي‌باشد :

1: اخذ مجوز راه اندازي طرح هاي احياء و فولاد سازي از سازمان حفاظت محيط زيست.

2:  اخذ مجوز بهره برداري خطوط احياء  از سازمان حفاظت محيط زيست.

 3: اجراي و بهره برداري از تعداد12 دستگاه غبار گير جهت کاهش انتشار گرد و غبار‌.

4:تخصيص اعتبار  معادل با  300 ميليارد ريال جهت اجراي غبار گير هاي تکميلي.

5:نصب و بهره برداري از تجهيزات بروز سيستم پايش آنلاين.

.در خطوط احيا  و اتصال آن  به سازمان حفاظت محيط زيست.

6:نصب و راه اندازي تعداد 4 دستگاه پکيج تصفيه فاضلاب انساني به حجم 100 متر مکعب در روز.

8: اخذ اعتبار لازم جهت راه اندازي سيستم تصفيه فاضلاب با حجم 60 متر مکعب در روز.

7:سيستم بازيابي آب به حجم 6200 متر مکعب در ساعت.

  1. راه اندازي سبستم جمع آوري هرزآب‌ها و استفاده مجدد از آن جهت خطوط 5 و 6 کنسانتره گل‌گهر.

9: سيستم بازيابي حرارتي دماي خروجي از 700 به 200 درجه.

10:اجراي پروژه سولفور زدايي با اعتبار 300 ميليارد ريال‌.

11:اجراي فضاي سبز به ميزان 140 هزار اصله درخت.