فارسی / English

خرید 525 هزار کیلوگرم جاذب سولفور زدا برای واحدهای احیاء در قالب تهاتر با جاذب مستعمل شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

خرید 525 هزار کیلوگرم جاذب سولفور زدا برای واحدهای احیاء در قالب تهاتر با جاذب مستعمل شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

شماره صحیح مناقصه 1078 / 03 ق می باشد. الزامات به روز HSE در ذیل آگهی قرار گرفت. این مناقصه تا تاریخ 31 / 4 / 1403 تمدید گردید