فارسی / English

خرید متعلقات جنبی تیوب های ریفرمر به منظور تغییر سایز تیوب های ریفرمر واحد گوهر

خرید متعلقات جنبی تیوب های ریفرمر به منظور تغییر سایز تیوب های ریفرمر واحد گوهر

اطلاعیه ای برای این مناقصه موجود نیست