فارسی / English

معاونین و مدیران

Assitants and managers

سید علی آتشی پور

مدیر حوزه مدیرعامل و روابط عمومی

۰۳۴-۳۱۲۹-۴۰۱۰

رحیم محمدی

مدیر مالی

۰۳۴-۳۱۲۹-۴۴۷۰

رحیم محمدی

مدیر مالی

۰۳۴-۳۱۲۹-۴۴۷۰