فارسی / English

تامین و اجرای 6 عدد یونیت روغن الکتروموتورهای واحد گوهر

تامین و اجرای 6 عدد یونیت روغن الکتروموتورهای واحد گوهر

آگهی مناقصه “

تامین و اجرای 6 عدد یونیت روغن الکتروموتورهای واحد گوهر

 

” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

پیش نویس قرارداد
دعوت نامه
مدارک فنی