فارسی / English

آگهی مناقص “طراحی، تامین، حمل، نصب، اجرا و راه اندازی سیستم تصفیه RO پلنت اکسیژن به ظرفیت تولیدی 90 متر مکعب در ساعت”

آگهی مناقص “طراحی، تامین، حمل، نصب، اجرا و راه اندازی سیستم تصفیه RO پلنت اکسیژن به ظرفیت تولیدی 90 متر مکعب در ساعت”

آگهی مناقصه ” طراحی، تامین، حمل، نصب، اجرا و راه اندازی سیستم  تصفیه RO پلنت اکسیژن به ظرفیت تولیدی 90 متر مکعب در ساعت ” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

اسناد مناقصه
vendor list & quesions
پاسخ به سوالات ، مرحله دوم
تغییرات شرایط مناقصه