فارسی / English

آگهی مناقصه 00/1279ق “طراحی ، تامین متریال و اجرای خطوط لوله آب واحد فولاد سازی”

آگهی مناقصه 00/1279ق “طراحی ، تامین متریال و اجرای خطوط لوله آب واحد فولاد سازی”

آگهی مناقصه ” طراحی ، تامین متریال و اجرای خطوط لوله آب واحد فولاد سازی ” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

اسناد مناقصه