فارسی / English

آگهی مناقصه طراحی، ساخت و نصب مخازن ذخیره گاز نیتروژن واحد احیاء3(طوبی)

آگهی مناقصه طراحی، ساخت و نصب مخازن ذخیره گاز نیتروژن واحد احیاء3(طوبی)