فارسی / English

آگهی مناقصه طراحی، تامین و اجرای سیستم انباشت و برداشت مکانیزه و انتقال آهن اسفنجی سرد از مدولهای احیای مستقیم و یک واحد بریکت سازی سرد

آگهی مناقصه طراحی، تامین و اجرای سیستم انباشت و برداشت مکانیزه و انتقال آهن اسفنجی سرد از مدولهای احیای مستقیم و یک واحد بریکت سازی سرد

آگهی مناقصه طراحی، تامین و اجرای سیستم انباشت و برداشت مکانیزه و انتقال آهن اسفنجی سرد از مدولهای احیای مستقیم و یک واحد بریکت سازی سرد

دانلود اسناد مناقصه

لينك گوگل درايو اسناد به روز رساني شده، كليه مدارك و تك اسپك هاي مورد نياز، شرح و فلسفه كار جديد، پاسخ به پرسش ها و آناليز مكانيك خاك در لینک دانلود قرار گرفته است.