فارسی / English

آگهی مناقصه طراحی، تامین و اجرای سیستم تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی به ظرفیت 80 متر مکعب در روز و شبکه جمع آوری فاضلاب بهداشتی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

آگهی مناقصه طراحی، تامین و اجرای سیستم تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی به ظرفیت 80 متر مکعب در روز و شبکه جمع آوری فاضلاب بهداشتی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر