فارسی / English

آگهی مناقصه “طراحی، تامین متریال و اجرای پایپینگ خطوط ازت و اکسیژن کارخانه های احیاء”

آگهی مناقصه “طراحی، تامین متریال و اجرای پایپینگ خطوط ازت و اکسیژن کارخانه های احیاء”

آگهی مناقصه ” طراحی، تامین متریال و اجرای پایپینگ خطوط ازت و اکسیژن کارخانه های احیاء ” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

اسناد مناقصه
اسناد فنی