فارسی / English

آگهی مناقصه “طراحي، تامين، حمل، نصب، اجرا و راه اندازي سيستم روشنايي معابر عمومي” شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر

آگهی مناقصه “طراحي، تامين، حمل، نصب، اجرا و راه اندازي سيستم روشنايي معابر عمومي” شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر

آگهی مناقصه ” طراحي، تامين، حمل، نصب، اجرا و راه اندازي سيستم  روشنايي معابر عمومي شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر ” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

 

اسناد مناقصه
مدارک فنی